Algemene voorwaarden

E-mail: info@kraamzorgwonders.nl

Website: www.kraamzorgwonders.nl

Artikel 1 - Definities

 1. Kraamzorg Wonders: Kraamzorg Wonders, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 86028170.
 2. Klant: degene met wie Kraamzorg Wonders een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Kraamzorg Wonders en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Kraamzorg Wonders.
 2. Kraamzorg Wonders en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Kraamzorg Wonders en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 - Prijzen

 1. Kraamzorg Wonders hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Kraamzorg Wonders mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Kraamzorg Wonders en de Klant spreken voor een dienstverlening door Kraamzorg Wonders een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. Kraamzorg Wonders mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. Kraamzorg Wonders moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Kraamzorg Wonders mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 8. Kraamzorg Wonders zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Kraamzorg Wonders ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Kraamzorg Wonders mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Kraamzorg Wonders hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Kraamzorg Wonders aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Kraamzorg Wonders mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 - Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Kraamzorg Wonders de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Kraamzorg Wonders. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Kraamzorg Wonders zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Kraamzorg Wonders op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Kraamzorg Wonders, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 - Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Kraamzorg Wonders het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Kraamzorg Wonders maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Kraamzorg Wonders, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 7 - Herroepingsrecht 

 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 • het product is gebruikt
 • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
 • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s
 • het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het product een los tijdschrift of losse krant is
 • het een spoedreparatie betreft
 • het weddenschappen en/of loterijen betreft
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
 2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@kraamzorgwonders.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Kraamzorg Wonders, www.kraamzorgwonders.nl.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Kraamzorg Wonders, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Kraamzorg Wonders heeft geretourneerd, dan zal Kraamzorg Wonders eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Kraamzorg Wonders voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Artikel 9 - Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 10 - Retentierecht 

 1. Kraamzorg Wonders kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Kraamzorg Wonders heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Kraamzorg Wonders.
 3. Kraamzorg Wonders is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. Kraamzorg Wonders blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Kraamzorg Wonders met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Kraamzorg Wonders gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Kraamzorg Wonders gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Kraamzorg Wonders van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 12 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Kraamzorg Wonders, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Kraamzorg Wonders zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Kraamzorg Wonders kan tegenwerpen.

Artikel 13 - Levertijd 

 1. De levertijden van Kraamzorg Wonders zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Kraamzorg Wonders.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Kraamzorg Wonders later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Kraamzorg Wonders niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Kraamzorg Wonders iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14 - Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 15 - Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Kraamzorg Wonders schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 16 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Kraamzorg Wonders niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Kraamzorg Wonders. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Kraamzorg Wonders niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 17 - Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Kraamzorg Wonders de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 - Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 19 - Garantie

 1. Wanneer de Klant en Kraamzorg Wonders een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Kraamzorg Wonders enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 3. De garantie geldt niet:
  - in het geval van normale slijtage
  - voor schade ontstaan door ongevallen
  - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  - voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  - wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Kraamzorg Wonders levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 20 - Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 21 - Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Kraamzorg Wonders voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Kraamzorg Wonders mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Kraamzorg Wonders op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Kraamzorg Wonders tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 22 - Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Kraamzorg Wonders.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Kraamzorg Wonders de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Kraamzorg Wonders redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 23 - Duur overeenkomst dienst 

 1. De overeenkomst tussen Kraamzorg Wonders en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 24 - Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van .
 2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 25 - Intellectueel eigendom 

 1. Kraamzorg Wonders behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 
 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kraamzorg Wonders aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 26 - Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Kraamzorg Wonders voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
 6. Kraamzorg Wonders mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 27 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Kraamzorg Wonders tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Kraamzorg Wonders geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 28 - Klachten

 1. De Klant moet een door Kraamzorg Wonders geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Kraamzorg Wonders daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Kraamzorg Wonders hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Kraamzorg Wonders hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Kraamzorg Wonders.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Kraamzorg Wonders andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 29 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Kraamzorg Wonders.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Kraamzorg Wonders ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 30 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Kraamzorg Wonders een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 31 - Aansprakelijkheid Kraamzorg Wonders

 1. Kraamzorg Wonders is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Kraamzorg Wonders aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Kraamzorg Wonders is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Kraamzorg Wonders aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 32 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Kraamzorg Wonders vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 33 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Kraamzorg Wonders toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Kraamzorg Wonders nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Kraamzorg Wonders in verzuim is. 
 3. Kraamzorg Wonders mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Kraamzorg Wonders kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 34 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Kraamzorg Wonders door de Klant niet aan Kraamzorg Wonders kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  - computer­virussen
  - stakingen
  - overheidsmaatregelen
  - vervoersproblemen
  - slechte weersomstandigheden
  - werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kraamzorg Wonders 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kraamzorg Wonders kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Kraamzorg Wonders de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Kraamzorg Wonders hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Kraamzorg Wonders hiervan voordeel heeft. 

Artikel 35 - Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Kraamzorg Wonders de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 36 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Kraamzorg Wonders mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Kraamzorg Wonders altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Kraamzorg Wonders zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 37 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Kraamzorg Wonders aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Kraamzorg Wonders. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 38 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Kraamzorg Wonders bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 39 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Kraamzorg Wonders is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Kraamzorg Wonders is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Kraamzorg Wonders, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 18 oktober 2023.